Big Mutatio by Mulier

30,00 IVA inc.

Espelma escultòrica de cera de soja perfumada, inspirada en l’expressió del canvi a través de la transformació de les formes.

Available on backorder

Producto

SKU: BIG-MUTATIO Categories: , , , , Tags: ,

Description

Espelma escultòrica de cera de soja orgànica i ble de cotó.

Feta artesanalment per Mulier Studio.

Perfumada amb aroma natural de fulla de figuera.

Durada: 30 hores aprox.

Concepte

Basades en la connexió entre la bellesa de les formes i el moment present a través de la cera. El cremat inherent a les espelmes, va canviant la forma de les peces, creant figures úniques.

Tota transformació implica llum. “Big Mutatio” sorgeix com a manera d’expressar el canvi, la capacitat de transformació vital cap a una vida més conscient.

Detalls

Retocades a mà amb eines de modelatge. Cada peça té detalls únics i pot presentar algunes imperfeccions fruit del procés de creació artesanal.

Recomanem no encendre les espelmes més de 2 hores seguides i és preferible fer-ho amb un suport a la base.

Evitar deixar les peces al sol.

 

Sobre Mulier Studio

Mulier vol dir dona en llatí.

Mulier Studio és un projecte impulsat per dues dones que creen els seus propis dissenys al petit taller de Lavapiés.

Mulier busca expressar la idea del poder femení de la creació i la capacitat de donar vida a través de la cera.

Mulier creen escultures de cera vegetal a mà, per això cadascuna de les seves peces son úniques i irrepetibles.

Tenen funció d’espelma, d’objecte de decoració i també aromatitzen.

 

 

You may also like…

Big Mutatio by Mulier

30,00 IVA inc.

Scented soy wax candle, inspired by the expression of change through the transformation of forms.

Available on backorder

Producto

Description

Sculpture candle handmade with organic soy wax and cotton wick.

Crafted by Mulier Studio.

Scented with natural aroma of fig leaves.

Duration: 30 hours approx.

Concept

Based on the connection between the beauty of shapes and the present moment through wax. The inherent burnt of the candles, changes the shape of the pieces, creating unique figures.

Every transformation involves light. “Big Mutatio” emerges as a way to express change, the capacity for vital transformation into a more conscious life.

Details

Artisanal crafted with modeling tools. Each piece has unique details and may present some imperfections as a result of the artisanal creation process.

We recommend not lighting the candles for more than 2 hours in a row and preferably doing so with a base support.

Avoid leaving the pieces under the sun.

 

About Mulier Studio

Mulier means woman in Latin.

Mulier Studio is a project curated by two women who create their own designs in the small Lavapiés workshop.

Mulier seeks to express the idea of the feminine power of creation and the ability to give life through wax.

Mulier creates vegetable wax sculptures by hand, which is why each of their pieces are unique and unrepeatable.

They have the function of a candle, an object of decoration and scent the atmosphere.

 

 

You may also like…

Big Mutatio by Mulier

30,00 IVA inc.

Vela escultórica de cera de soja perfumada, inspirada en la expresión del cambio a través de la transformación de las formas.

Available on backorder

Producto

Description

Vela escultórica de cera de soja orgánica y mecha de algodón.

Hecha artesanalmente por Mulier Studio.

Perfumada con aroma natural de hoja de higuera.

Duración: 30 horas aprox.

Concepto

Basadas en la conexión entre la belleza de las formas y el momento presente a través de la cera. El quemado inherente a las velas va cambiando la forma de las piezas, creando figuras únicas.

Toda transformación implica luz. “Big Mutatio” surge como forma de expresar el cambio, la capacidad de transformación vital hacia una vida más consciente.

Detalles

Retocadas a mano con herramientas de modelado. Cada pieza tiene detalles únicos y puede presentar algunas imperfecciones fruto del proceso de creación artesanal.

Recomendamos no encender las velas más de 2 horas seguidas y es preferible hacerlo con un soporte en la base.

Evitar dejar las piezas al sol.

 

Sobre Mulier Studio

Mulier significa mujer en latín.

Mulier Studio es un proyecto impulsado por dos mujeres que crean sus propios diseños en el pequeño taller de Lavapiés.

Mulier busca expresar la idea del poder femenino de la creación y la capacidad de dar vida a través de la cera.

Mulier crean esculturas de cera vegetal a mano, por eso cada una de sus piezas son únicas e irrepetibles.

Tienen función de vela, objeto de decoración y también aromatizan.

 

 

You may also like…